ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Aszpartát Kft. mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató megváltozásáról, az esetleges változásokról kellő időben értesítést adunk.

2. Az Aszpartát Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei, munkavállalói, partnerei (a továbbiakban együtt: érintettek) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kezeli, és erre a célra létrehozott szervezeti egysége megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

6. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

7. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

9. Az Aszpartát Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelések elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Fontosnak tartjuk felhívni az érintettek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

10. Az Aszpartát Kft. adatkezelései:

a) Telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások rögzítése

– az adatkezelés célja: Az Aszpartát Kft. által végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kéréssel illetve kérdéssel fordulhatnak az Aszpartát Kft.  felé.

– az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes tájékozott hozzájárulása

– a kezelt adatok köre: Érintettel folytatott telefonbeszélgetés lényegi tartalma

– az adatkezelő: Aszpartát Kft. (1223 Budapest, Hűség u. 10/A)

b) Hírlevél küldése

– az adatkezelés célja: A korhazpartner.hu honlapon hírlevélre regisztrálók számára a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal, illetve az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevél küldése

– az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása

– a kezelt adatok köre: Érintett neve és e-mail címe

– az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig

– az adatkezelő: Aszpartát Kft. (1223 Budapest, Hűség u. 10/A)

c) Ügyféladatbázis

– az adatkezelés célja: Adatkezelő meglévő, illetve potenciális ügyfeleinek adatait tartalmazó nyilvántartás, melynek célja közvetlen üzletszerzés, terméktájékoztatás, piackutatás, kapcsolattartás

– a kezelt adatok köre: Cégnév, név, munkahely székhelye, beosztás, munkahelyi email cím és telefonszám

– az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig

– az adatkezelő: Aszpartát Kft. (1223 Budapest, Hűség u. 10/A)

d) Felhasználói adatok kezelése

– az adatkezelés célja: Az Aszpartát Kft. szolgáltatásait igénybe vevő személyek által a rendszerben általuk megadott és kezelt adatok

– az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása,

– a kezelt adatok köre:

A megadandó adatok: ország, adószám, cégnév, cég címe (város, utca, irányítószám), email, telefon

Az opcionálisan megadandó adatok: cég adatok (email, telefonszám, faxszám), felhasználói adatok (részleg, munkakör, telefonszám, faxszám),

– az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig- az adatkezelő: Aszpartát Kft. (1223 Budapest, Hűség u. 10/A)

Az érintettek adatkezelő szolgáltatását nem magánszemélyként, hanem a szolgáltatást igénybe vevő jogi személyek munkatársaiként eljárva veszik igénybe.

11. Valamennyi, a 10. pont a)-d) pontjaiban felsorolt adatkezelés esetén egységes eljárási rend szerint a személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

– levélben: a 1223 Budapest, Hűség u. 10/A címen

– e-mail-ben: az aszpartat@aszpartat.hu e-mail címen,

– telefonon: a + 36 30 9523 492-es telefonszámon nevének és címének megadásával,

– személyesen: a 1223 Budapest, Hűség u. 10/A alatt.

12. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

13. Az Aszpartát Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

14. Az Aszpartát Kft. a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

b) hitelessége és hitelesítése biztosított;

c) változatlansága igazolható;

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

15. Az Aszpartát Kft. a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

16. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, a 11. pontban megjelölt elérhetőségein.

17. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, kivéve, ha az Infotv-ben biztosított megtagadási okok miatt a tájékoztatás nem teljesíthető. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

18. Az Aszpartát Kft.:

a) Zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

b) Megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

c) Törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

19. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét az adatkezelő nem teljesíti, úgy 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzésre kerül, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

20.Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

21. A tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelés – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetésre, és az adatok zárolásra kerülnek, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adat korábban továbbításra került, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

22. Az Aszpartát Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

23. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az electool.com, illetve electool.eu honlapok felkeresése során személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlapok használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel.

24 Az Aszpartát Kft. által üzemeltetett honlapok és rendszerek használatával kapcsolatos szokásokról az Adatkezelő sütik révén is gyűjthet adatokat. Ezek jellemzően kisebb információk (mint például az érintett internetszolgáltatójának neve, a meglátogatott oldalak, a használt böngésző típusa stb.), melyek elemzéséhez a honlapok a sütiket az érintett saját eszközén (számítógép, laptop, okostelefon stb.) helyezhetik el, nagyrészt a látogatási élmény fokozása érdekében. A honlapok meglátogatásával az érintett beleegyezik a sütik fogadásába böngészőjén.

25. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy a jogainak megsértése esetén illetve az adatkezelő döntéseivel szembeni jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Az Aszpartát Kft. honlapcíme: www.korhazpartner.hu.